Văn bản – Biễu mẫu

– Quyết định thành lập Trung tâm

– Phân công nhiệm vụ Trung tâm

– Quy chế hoạt động Trung tâm

– Sơ đồ Trung tâm

– Báo cáo và kế hoạch

+ Báo cáo hoạt động năm 2019

+ Kế hoạch năm học 2019- 2020

+ Kế hoạch phát triển Trung tâm giai đoạn 2011 – 2020

+ Kế hoạch xây dựng phòng tra cứu tài liệu số hóa

+ Kế hoạch tổ chức ngày hội văn hóa đọc

– Hướng dẫn tra cứu tài liệu số

– Nội quy: phòng đọc mở, phòng máy và phòng mượn

– Thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ

– Danh mục sách bổ sung

+ Năm 2007

+ Tháng 3 năm 2008

+ Tháng 7 năm 2008

+ Tháng 5 năm 2009

+ Tháng 6 năm 2009

+ Tháng 5 năm 2011

+ Năm 2011

+ Năm 2016