Liên hệ

   1/ Huỳnh Kim Quy

  • Chức vụ: Giám đốc
  • Học hàm: Cử nhân Văn – Thư viện
  • Địa chỉ email: thuviendhbl@gmail.com
  • Điện thoại: 0918 827 071

2/ Lê Hồng Kha

– Chức vụ: Phó giám đốc

– Học hàm: Cử nhân Thư viện – Thông tin

– Địa chỉ email: lhkha@blu.edu.vn