Cơ cấu tổ chức

1/ Huỳnh Kim Quy

  • Chức vụ: Giám đốc
  • Học hàm: Cử nhân Văn – Thư viện
  • Địa chỉ email: thuviendhbl@gmail.com
  • Điện thoại: 0918 827 071

2/ Lê Hồng Kha

– Chức vụ: Phó giám đốc

– Học hàm: Cử nhân Thư viện – Thông tin

– Địa chỉ email: lhkha@blu.edu.vn

3. Tổng số cán bộ: 06

4. Chức năng,  nhiệm vụ của Thư viện:

4.1. Chức năng:

Trung tâm Thông tin – Thư viện là trung tâm thông tin, trung tâm văn hóa, khoa học của trường Đại học Bạc Liêu.

Thư viện có chức năng cung cấp tri thức và thông tin – tư liệu về các lĩnh vực đào tạo trong và ngoài nước, phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường.

Thư viện có trách nhiệm tổ chức, quản lý, bổ sung, thu thập, bảo quản các tài liệu, sách, báo, tạp chí, các luận văn, luận án đã bảo vệ, các ấn phẩm của trường và các tài liệu lưu trữ khác.

4.2. Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu đề xuất phương hướng, chủ trương, kế hoạch phát triển nguồn tài nguyên thông tin về các lĩnh vực đào tạo trong và ngoài nước phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và NCKH của trường Đại học Bạc Liêu đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản nguồn tài nguyên thông tin đó.

2. Tổ chức cho đội ngũ giảng viên, cán bộ công nhân viên, học viên cao học, sinh viên của trường khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả  nguồn tài nguyên thông tin do thư viện quản lý:

3.Tổ chức kho mở theo môn loại tri thức, phân loại và sắp xếp tài liệu theo từng chuyên ngành khoa học – công nghệ;

4. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy tra cứu điện tử để bạn đọc – người dùng tin tìm tài liệu nhanh chóng;

5.Thông báo kịp thời những tài liệu mới, nguồn tin mới;

6.Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi các tài liệu, sách báo, tạp chí, các nguồn tin điện tử;

7. Tổ chức hệ thống các phòng phục vụ: phòng đọc sách, báo – tạp chí tại chỗ, phòng mượn, phòng đọc tài liệu….

8. Thu nhận những ấn phẩm do trường xuất bản, các luận văn cao học, luận án tiến sĩ được bảo vệ tại trường hoặc người viết luận văn, luận án là cán bộ của trường.

9. Kiểm kê tài liệu theo định kỳ hàng năm.

10. Phối hợp chặt chẽ với các Khoa, các phòng ban chức năng trong trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.